Nuostatai

PATVIRTINTA                                                                                                               Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos
2015 m. gruodžio 18 d. sprendimu
Nr. B-TS-239

BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS VILKAVIŠKIO RAJONO PRIEŠGAISRINĖS TARNYBOS NUOSTATAI

I. SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Biudžetinės įstaigos Vilkaviškio rajono priešgaisrinės tarnybos nuostatai (toliau – nuostatai) reglamentuoja biudžetinės įstaigos Vilkaviškio rajono priešgaisrinės tarnybos (toliau – Tarnyba) teisinę formą, priklausomybę, savininką, savininko teises ir pareigas įgyvendinančią instituciją, buveinę, veiklos tikslus ir funkcijas, veiklos organizavimą ir valdymą, darbuotojų priėmimą į darbą, jų darbo apmokėjimo tvarką ir lėšų šaltinius, jų naudojimo tvarką ir finansinės veiklos kontrolę, reorganizavimo, likvidavimo ir pertvarkymo tvarką.
2. Tarnybos pavadinimas – Biudžetinė įstaiga Vilkaviškio rajono priešgaisrinė tarnyba. Duomenys apie Tarnybą, kaip juridinį asmenį, kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188751072.
3. Tarnybos teisinė forma –  biudžetinė įstaiga.
4. Tarnybos savininkas – Vilkaviškio rajono savivaldybė, klasifikatoriaus kodas 111107759, S. Nėries g. 1, LT-70147 Vilkaviškis, savininko teises ir pareigas įgyvendinti institucija – Vilkaviškio rajono savivaldybės taryba.
5. Tarnyba – ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, įgyvendinantis savininko funkcijas ir išlaikomas iš savivaldybės biudžeto asignavimų, turintis antspaudą, sąskaitas Lietuvos Respublikos bankuose.
6. Tarnybos buveinė – Vilniaus g. 4-2, LT-70144 Vilkaviškis.
7. Tarnybą sudaro 5 ugniagesių komandos:
7.1. Pilviškių ugniagesių komanda –  Stoties g. 38, Pilviškiai, LT-70484 Vilkaviškio r. sav.;
7.2. Rausvės ugniagesių komanda –  Karklinių k., Keturvalakių sen., LT-70322, Vilkaviškio r. sav.;
7.3. Sodėnų ugniagesių komanda –  Karalkrėslio k., Pajevonio sen., LT-70361, Vilkaviškio r. sav.;
7.4. Gražiškių ugniagesių komanda –  Bambinių k., Gražiškių sen., LT-70342, Vilkaviškio r. sav.;
7.5. Vištyčio ugniagesių komanda –  Taikos g. 9A, Vištytis, LT-70346 Vilkaviškio r. sav.
8. Tarnybos skyriai, ugniagesių komandos nėra juridiniai asmenys ir veikia Tarnybos, kaip juridinio asmens, vardu pagal Tarnybos nuostatus ir Tarnybos viršininko suteiktus įgaliojimus.
9. Tarnyba savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro įsakymais, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktoriaus įsakymais, Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos sprendimais, Vilkaviškio rajono savivaldybės mero potvarkiais, Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais, kitais teisės aktais ir šiais nuostatais.
10. Tarnyba yra paramos gavėja.
11. Tarnybos veikla neterminuota.

II. SKYRIUS
TARNYBOS VEIKLOS POBŪDIS, TIKSLAI IR FUNKCIJOS

12. Tarnyba pagal veiklos pobūdį yra nuolatinės parengties civilinės saugos ir gelbėjimo sistemos dalis.
13. Tarnybos veiklos tikslai:
13.1. gesinti gaisrus, gelbėti žmones ir turtą gaisro vietoje;
13.2. vykdyti pirminius gelbėjimo darbus avarijų, katastrofų bei stichinių nelaimių atvejais;
13.3. informuoti gyventojus priešgaisrinės saugos klausimais;
13.4. vykdyti savanorių ugniagesių veiklos organizatoriaus funkcijas.
14. Tarnyba, įgyvendindama išvardytus tikslus, atlieka šias funkcijas:
14.1. organizuoja ir kontroliuoja profesinio saugumo veiklą, atsako už darbų saugą ugniagesių komandose;
14.2. gesindama gaisrus bei atlikdama pirminius gelbėjimo darbus, bendradarbiauja su kitomis Vilkaviškio rajono savivaldos institucijomis, policijos, krašto apsaugos, civilinės saugos, priešgaisrine gelbėjimo tarnyba ir kitomis tarnybomis;
14.3. rengia ir teikia Savivaldybės tarybai sprendimų projektus, informaciją Savivaldybės administracijai priešgaisrinės būklės ir materialaus aprūpinimo gerinimo bei kitais įstaigos veiklos klausimais;
14.4. teikia informaciją priešgaisrinės saugos klausimais įmonėms, įstaigoms, organizacijoms, veikiančioms Vilkaviškio rajono savivaldybės teritorijoje;
14.5. organizuoja ir skatina Tarnybos darbuotojų bei savanorių ugniagesių mokymą bei jų kvalifikacijos kėlimą;
14.6. bendradarbiauja su Marijampolės apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos (toliau – Marijampolės APGV) Vilkaviškio priešgaisrine gelbėjimo tarnyba (toliau – Vilkaviškio PGT) organizuojant Tarnybos darbuotojų bei savanorių ugniagesių mokymą ir pasirengimą likviduoti ekstremalias situacijas, įvykius ir incidentus, dalyvauja organizuojamose pratybose ir mokymuose;
14.7. kontroliuoja priešgaisrinių vandens šaltinių (gaisrinių hidrantų, rezervuarų, kitų vandens telkinių) bei privažiavimų prie jų būklę, apie rastus pažeidimus informuoja Savivaldybės administraciją, rajono tarnybas ir įstaigas, Vilkaviškio PGT.
14.8 organizuoja bei skatina savanorių ugniagesių veiklą priešgaisrinės saugos srityje, nustatyta tvarka priima asmenis į savanorius ugniagesius, išduoda savanorio ugniagesio pažymėjimą ir atpažinimo ženklą, taip pat išbraukia iš savanorių ugniagesių sąrašo.

III. SKYRIUS
SAVININKO TEISES IR PAREIGAS ĮGYVENDINANČIOS INSTITUCIJOS KOMPETENCIJA

15. Tarnybos savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos – Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos – kompetencija:
15.1. tvirtina Tarnybos nuostatus;
15.2. priima į pareigas ir iš jų atleidžia Tarnybos vadovą;
15.3. priima sprendimą dėl Tarnybos buveinės pakeitimo;
15.4. priima sprendimą dėl Tarnybos reorganizavimo ar likvidavimo;
15.5. priima sprendimą dėl Tarnybos padalinio steigimo ir jo veiklos nutraukimo;
15.6. skiria ir atleidžia likvidatorių arba sudaro likvidacinę komisiją ir nutraukia jos įgaliojimus;
15.7. sprendžia kitus Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatyme, kituose įstatymuose
ir Tarnybos nuostatuose jos kompetencijai priskirtus klausimus.

IV. SKYRIUS
TARNYBOS TEISĖS IR PAREIGOS

16. Vykdydama nuostatuose numatytą veiklą, Tarnyba turi šias teises:
16.1. užsiimti nuostatuose numatyta veikla;
16.2. naudoti, valdyti perduotą patikėjimo teise turtą bei disponuoti juo Lietuvos Respublikos įstatymų, Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų bei šių nuostatų nustatyta tvarka;
16.3. naudoti Tarnybos lėšas nuostatuose numatytiems tikslams ir funkcijoms įgyvendinti;
16.4. kreiptis į Savivaldybės tarybą dėl nuostatų pakeitimo bei kitais klausimais;
16.5. atsiskaityti už pateiktas prekes ir atliktus darbus bei paslaugas bet kuria sutarta forma, neprieštaraujančia Lietuvos Respublikos įstatymams ir kitiems teisės aktams;
16.6. gauti paramą;
16.7. teisės aktų nustatyta tvarka pirkti prekes, paslaugas, darbus, reikalingus Tarnybos veiklai, ir už juos atsiskaityti.
17. Tarnybos pareigos:
17.1. vykdyti nustatytas gaisrų gesinimo ir gelbėjimo funkcijas;
17.2. užtikrinti Tarnybos padalinių nuolatinę parengtį nustatytoms funkcijoms vykdyti;
17.3. formuoti padaliniams privalomas veiklos užduotis ir kontroliuoti jų įgyvendinimą;
17.4. nustatyta tvarka informuoti Savivaldybės tarybą ir Marijampolės APGV Vilkaviškio  PGT apie aptarnaujamoje teritorijoje įvykusius ekstremalius įvykius ir situacijas, dalyvauti juos likviduojant;
17.5. gesinant gaisrus bei atliekant pirminius gelbėjimo darbus, bendradarbiauti su savivaldos institucijomis, policijos, krašto apsaugos, civilinės saugos ir kitomis tarnybomis, Marijampolės APGV Vilkaviškio PGT;
17.6. vykdyti Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie VRM, Marijampolės APGV Vilkaviškio PGT gaisro gesinimo ar gelbėjimo darbų vadovo nurodymus;
17.7. bendradarbiauti su Marijampolės APGV Vilkaviškio PGT organizuojant ugniagesių gelbėtojų mokymą ir pasirengimą likviduoti ekstremalias situacijas, įvykius ir incidentus, dalyvauti organizuojamose pratybose ir mokymuose;
17.8. remdamasi Marijampolės APGV Vilkaviškio PGT teikiama praktine ir metodine pagalba, rekomendacijomis, organizuoti ir vykdyti ugniagesių komandų darbuotojų parengimą;
17.9. užtikrinti savo darbuotojams darbo sąlygas, atitinkančias nustatytus darbų saugos reikalavimus;
17.10. vykdyti įsipareigojimus pagal sudarytas sutartis;
17.11. naudoti iš Savivaldybės biudžeto gaunamas lėšas nuostatuose nurodytai veiklai;
17.12. garantuoti Tarnybos finansinių ir statistinių ataskaitų teisingumą;
17.13. rengti sąmatų projektus;
17.14. nustatyta tvarka nagrinėti juridinių ir fizinių asmenų pareiškimus, pasiūlymus, skundus ir pagal savo kompetenciją imtis priemonių juose keliamiems klausimams spręsti.

V. SKYRIUS
TARNYBOS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS IR VALDYMAS

18. Tarnybai vadovauja tarnybos viršininkas. Tarnybos viršininkas į darbą priimamas viešo konkurso būdu. Viešą konkursą organizuoja, jo nuostatus tvirtina Vilkaviškio rajono savivaldybės meras. Darbo sutartį su Tarnybos viršininku sudaro ir ją nutraukia įstatymų nustatyta tvarka, nustato tarnybos viršininko darbo sutarties sąlygas, tvirtina Tarnybos viršininko pareigybės aprašymą, skiria nuobaudas ir skatinimus mero potvarkiais Vilkaviškio rajono savivaldybės meras. Su Tarnybos viršininku gali būti sudaryta jo visiškos materialinės atsakomybės sutartis.
19. Tarnybos viršininko pareigos:
19.1. organizuoti Tarnybos darbą, kad būtų įgyvendinami Tarnybos tikslai ir atliekamos nustatytos funkcijos;
19.2. užtikrinti, kad būtų laikomasi įstatymų, kitų teisės aktų ir Tarnybos nuostatų;
19.3. nustatyta tvarka priimti ir atleisti Tarnybos darbuotojus;
19.4. tvirtinti Tarnybos struktūrą ir pareigybių sąrašą, neviršijant nustatyto didžiausio leistino pareigybių skaičiaus;
19.5. vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, nustatyti Tarnybos darbuotojų darbo apmokėjimo tvarką ir užmokestį, neviršijant patvirtinto darbo užmokesčio fondo;
19.6. tvirtinti Tarnybos vidaus darbo tvarkos taisykles, darbuotojų pareigybių aprašymus, kitus vidaus tvarkomuosius dokumentus;
19.7. atsakyti už Tarnybos įsigyto turto tinkamą naudojimą ir išsaugojimą;
19.8. pagal savo kompetenciją leisti įsakymus, kitus tvarkomuosius dokumentus;
19.9. atstovauti Tarnybai teisme ir kitose institucijose;
19.10. garantuoti, kad pagal Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymą teikiami ataskaitų rinkiniai ir statistinės ataskaitos būtų teisingi;
19.11. užtikrinti racionalų ir taupų lėšų bei turto naudojimą, veiksmingą Tarnybos vidaus kontrolės sistemos sukūrimą, jos veikimą ir tobulinimą;
19.12. parengia savanorių ugniagesių veiklos atlikimo ir savanorių ugniagesių veiklos organizatoriaus funkcijų vykdymo tvarkos aprašą;
19.13. turėti kitų teisių ir pareigų, kurios neprieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams bei kitiems teisės aktams ir pagal teisės aktus priskiriamos Tarnybos viršininko kompetencijai.
20. Buhalterinę apskaitą Tarnyboje vadovaudamasis teisės aktais vykdo vyriausiasis buhalteris.

VI. SKYRIUS
 DARBO SANTYKIAI IR DARBO APMOKĖJIMAS

21. Tarnyboje dirbančių darbuotojų teisinius santykius Tarnyboje reguliuoja Lietuvos Respublikos darbo kodeksas.
22. Tarnybos darbuotojų darbo užmokestis nustatomas Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.
23. Savanorių ugniagesių apmokėjimo už darbą gaisro gesinime sąlygos bei su jų atlikta veikla  susijusių išlaidų kompensacija nustatomos vadovaujantis LR Priešgaisrinės saugos įstatymu  ir Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka.

VII. SKYRIUS
TARNYBOS TURTAS IR LĖŠOS

24. Tarnyba patikėjimo teise valdo, naudoja ir disponuoja teisės aktų nustatyta tvarka valstybei ir rajono Savivaldybei nuosavybės teise priklausančiu turtu.
25. Tarnybos turtas negali būti parduotas, perleistas, įkeistas. Juo negalima laiduoti ar garantuoti kitų subjektų prievolės vykdymą. Tarnybos turto dalis, suderinus su steigėju, gali būti išnuomota arba perleista teisės aktų nustatyta tvarka.
26. Tarnybos lėšų šaltiniai:
26.1. Vilkaviškio rajono savivaldybės biudžeto tiksliniai asignavimai;
26.2. lėšos, gaunamos kaip parama;
26.3. kitos teisėtai įgytos lėšos.
27. Lėšos naudojamos Tarnybos veiklai Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
28. Pripažintos nereikalingu arba netinkamu naudoti materialiosios vertybės nurašomos ar realizuojamos rajono Savivaldybės tarybos bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka.
29. Tarnybos buhalterinė apskaita ir atsiskaitomybė tvarkoma Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

VIII. SKYRIUS
TARNYBOS VEIKLOS KONTROLĖ

30. Tarnybos veiklos kontrolę atlieka Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktorius ar jo įgalioti pareigūnai,  Savivaldybės taryba bei finansinės kontrolės teisę turinčios valstybės, Savivaldybės institucijos.

IX. SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

31. Kai tarnybos pranešimai turi būti paskelbti viešai, jie skelbiami įstatymų nustatytais terminais ir tvarka įstaigos interneto svetainėje, jei jos nėra, Vilkaviškio rajono savivaldybės interneto svetainėje, VĮ Registrų centro leidžiamame elektroniniame leidinyje „Juridinių asmenų vieši pranešimai“.
32. Kiti tarnybos pranešimai ir informacija kreditoriams, kitiems asmenims siunčiami registruotu laišku arba įteikiami pasirašytinai. Skubūs pranešimai gali būti perduoti elektroninių ryšių priemonėmis, originalai nedelsiant išsiunčiami adresatui registruotu laišku ar įteikiami pasirašytinai.
33. Tarnyba reorganizuojama, pertvarkoma arba likviduojama Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse nustatytais juridinių asmenų reorganizavimo ir likvidavimo pagrindais.
34. Tarnybos nuostatai keičiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka, pakeisti Tarnybos nuostatai įsigalioja nuo jų įregistravimo Juridinių asmenų registre.

Įgaliotas asmuo, biudžetinės įstaigos
Vilkaviškio rajono priešgaisrinės tarnybos viršininkas                 Audronius Stroginis