Pažeidimų įspėjimų tvarka

                                PATVIRTINTA
Tarnybos viršininko
2017 m. liepos 07 d
įsakymu Nr. VĮ-44

VILKAVIŠKIO RAJONO PRIEŠGAISRINĖS TARNYBOS
DARBUOTOJŲ PAREIGŲ PAŽEIDIMO FIKSAVIMO, TYRIMO IR DARBUOTOJŲ ĮSPĖJIMO DĖL ĮVYKDYTŲ PAŽEIDIMŲ, Tvarkos aprašas

I SKYRIUS
 BENDROSIOS NUOSTATOS

Vilkaviškio r. Priešgaisrinės tarnybos Darbuotojų pareigų pažeidimo fiksavimo, tyrimo ir darbuotojų įspėjimo dėl įvykdytų pažeidimų, tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja, kad darbo drausmė, tai sklandaus įstaigos darbo garantas, administracijos ir darbuotojų savitarpio supratimas, kad darbo drausmė yra būtina įstaigos kolektyvo veiklos sąlyga,tinkamą darbinę atmosferądarbuotojų kolektyve, taip pat klaidų išvengiamumątaikant drausmines nuobaudas atskiriems darbuotojams

II SKYRIUS
SĄVOKOS

Darbo drausmė– visuma teisės normų aktų, nustatančių darboviečių darbo tarką, darbuotojo ir darbdavio tarpusavio santykius, jų teises  ir pareigas ir konkretaus darbuotojo pareiga vykdyti teisės normų aktų reikalavimus, o pasirašius darbo sutartį, įgyti LR DK numatytas teises, kartu įgyjant pareigą paklusti numatytai Progimnazijos vidaus tvarkai, teisėtiems darbdavio nurodymams.
Darbo drausmės pažeidimas –darbinių pareigų nevykdymas arba netinkamas jų atlikimas dėl darbuotojo kaltės, taip pat darbo, saugos ir sveikatos norminių teisės aktų, bei darbų organizavimo ir vykdymo taisyklių, instrukcijų reikalavimų nesilaikymas.
Drausminė atsakomybė– viena iš teisinės atsakomybės rūšių, taikoma, kai darbdavys ir darbuotojas yra susiję darbo teisiniais santykiais ir taikoma tik esant darbo drausmės pažeidimui (darbo pareigų nevykdymas ar netinkamas jų vykdymas dėl darbuotojo kaltės).
Drausminės atsakomybės sąlygos: darbuotojo konkreti neteisėta veika (veiksmai ar neveikimas); jos žalingos pasekmės; priežastinis ryšys tarp to darbuotojo neteisėtos veikos ir jos žalingų pasekmių; darbuotojo kaltė.

III SKYRIUS
TIKSLAS

1. Aprašo tikslas – nuobaudos darbuotojams už darbo drausmės pažeidimus, netinkamą pareigų vykdymą bus teisingos, skiriamos, vadovaujantis Lietuvos Respublikoje galiojančiais įstatymais ir teisiniais aktais, Priešgaisrinės tarnybos vidaus tvarką reglamentuojančiais dokumentais (Darbo tvarkos taisyklės, pareigybių aprašymai ir pan.), veiksmingos, t. y. atitiks auklėjamąją ir prevencinę funkcijas.

IVSKYRIUS
DARBO TVARKOS IR DRAUSMĖS UŽTIKRINIMAS

2. Darbo tvarka ir drausmė įstaigoje užtikrinama:
2.1. sudarant organizacines ir ekonomines sąlygas darbuotojamsdarbuiatlikti,laikytisdarbo įstatymų,darbuotojųsaugą ir sveikatąreglamentuojančiųbeikitų teisėsaktųreikalavimų,skatinti darbuotojųgerądarbąirspręstijų darbo,poilsio ir socialines problemas;
2.2.supažindinant pradedantį dirbti darbuotoją, sudarant darbo sutartį, pasirašytinai su jo būsimo darbo sąlygomis, darbo tvarkos taisyklėmis, kitais įstaigojegaliojančiais aktais, reglamentuojančiais jo darbą, taip pat su jo darbofunkcijomis ir kitomis būtinomis darbo sutarties sąlygomis;
2.3. taikant drausminio poveikio priemonės darbuotojams, pažeidusiems darbo tvarką ir drausmę.

V SKYRIUS
DARBUOTOJŲ PAREIGOS

3. Darbuotojai privalo sąžiningai dirbti, vykdyti teisėtus įstaigos viršininkoar administracijos darbuotojų nurodymus, savo pareigybės aprašyme nurodytas funkcijas, laikytis darbo bei technologinės drausmės, darbuotojų saugos ir sveikatos norminių aktų reikalavimų, taip pat tausoti įstaigos jam patikėtą turtą.
4. Dirbti nekonkuruodami su kolegomis, neperduoti tretiems asmenims konfidencialios informacijos, kitų darbuotojų asmeninių duomenų, darbe vadovautisįstaigoje veikiančiais, viršininko patvirtintais vidaus norminiais dokumentais.

VI SKYRIUS
DARBDAVIO PAREIGOS

5. Darbdavys privalo tinkamai organizuoti darbuotojų darbą, darbuotojus aprūpinti apsaugos priemonėmis, sudaryti saugias bei nekenksmingas darbo sąlygas, rūpintis darbuotojų poreikiais, laikytis įstatymų, reglamentuojančių darbuotojų saugą ir sveikatą bei kitų teisės aktų reikalavimų.

VII SKYRIUS
DARBUOTOJŲ SKATINIMO IR DRAUSMINIMO PRIEMONĖS

6. Darbuotojų skatinimui–motyvavimui už gerą pareigų vykdymą, gerus darbo rezultatus, ilgalaikį darbą įstaigoje ir pan. taikomos ir tokios priemonės:padėka apdovanojant padėkos raštu, asmenine dovana, esant lėšoms, skiriama piniginė premija, galimybė kelti kvalifikaciją, atostogų laiko pasirinkimas, sąlygos dalyvauti sprendimų priėmimo procese,
7. Už kaltus darbuotojo veiksmus ar neveikimą darbuotojamstaikomos drausminėsnuobaudos.

VIII SKYRIUS
DARBO DRAUSMĖS PAŽEIDIMAI

8. Nuolatinis darbo drausmės nepaisymas – vėlavimas iš anksto nesusitarus su Darbdaviu, išėjimas iš darbo be Darbdavio leidimo, įprastų užduočių neatlikimas laiku, netinkamas elgesys su darbuotojais. Pablogėję darbo rezultatai ir darbo atlikimo kokybė, kritęs darbuotojo produktyvumas.Veiksmai, darantys neigiamą įtaką artimiausio kolektyvo darbingumui: gandų skleidimas, apkalbos, atviras ar užslėptas kolegų raginimas nepaklusti įstaigos tvarkai ar viršininko  nurodymams, konfliktai su bendradarbiais.
9. Įstaigos vidaus tvarką reglamentuojančių dokumentų nurodymų nepaisymas ir ignoravimas.
10. Tyčia ar dėl aplaidumo padaryta materialinė žala, turto sugadinimas, atlikta nusikalstamo pobūdžio veikla.
11. Atvykimą į darbą apsvaigusiam nuo alkoholio, narkotinių-psichotropinių medžiagų ir pan.
12. Atsisakymas tikrintis sveikatą.
13. Atsisakymas teikti asmeninius duomenis ir jų pakeitimus, reikalingus įsidarbinimui įstaigoje, atlyginimo pervedimui, SODRA ir pan.
14. Priekabiavimas, lyčių diskriminavimas, elgesys, įžeidžiantisįstaigos administracijos, kolegų garbę ir orumą.
15. Įstaigos informacijos ir darbuotojų asmens duomenų paviešinimas bei perdavimas tretiems asmenims.
16. Korupcija, turto švaistymas ar pasisavinimas, dalyvavimas veikloje, kuri nesuderinama su darbo funkcijomis.

VIII SKYRIUS
DRAUSMINĖS NUOBAUDOS IR JŲ PARINKIMAS

17. Drausminė atsakomybė kiekvieno darbuotojo atžvilgiu taikoma individualiai, turint tikslą ne tik nubausti pažeidėją, bet ir daryti įtaką jo ir bendradarbių elgesiui. Darbdavys visuomet stengiasi skirti teisingą nuobaudą, kadnesusilpnėtų jos auklėjamoji ir prevencinė reikšmė visų pirma pačiam pažeidėjui.Drausmine nuobauda siekiama, kad net pritaikiusdarbuotojui kraštutinę priemonę – atleidimą iš darbo, minėta reikšmė neprarastų savo prasmės, kadatleistas iš darbo darbuotojas padarytų išvadas, jog darbo drausmės pažeidimo gali netoleruoti ir kiti darbdaviai. Be to, drausminės atsakomybės taikymas turi svarbią reikšmę ir įstaigosdarbo kolektyvui, nes kiti darbuotojai mato, jog su drausmės pažeidėjais kolektyve nesitaikstoma ir panašaus pobūdžio nusižengimai gali būti analogiškai įvertinti.
18. Įstaigos darbuotojams už drausmės pažeidimus gali būti skiriamos drausminės nuobaudos:
18.1. papeikimas;
18.2. atleidimas iš darbo(vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo kodekso 58 straipsniu).

IX SKYRIUS
DRAUSMINĖS NUOBAUDOS SKYRIMO TVARKA

19. Įstaigoje drausminė atsakomybė yra griežtai individualaus pobūdžio ir ji taikoma, kai nustatomas darbuotojas, kuris dėl savo kaltės nevykdo darbo sutartimi prisiimtų darbinių pareigų arba jas atlieka netinkamai, kai darbuotojas darbo drausmę pažeidžia tyčia ar dėl neatsargumo (nerūpestingumo, aplaidumo) ir kai šios aplinkybės yra įrodytos nustatytais faktais. Drausminė nuobauda skiriama, kai nustatomas darbuotojo įvykdytas konkretus darbo drausmės pažeidimas.
20. Drausminės nuobaudos skyrimo kriterijai, į kuriuos atsižvelgiama, skiriant drausminę nuobaudą:
20.1. darbo drausmės pažeidimo sunkumas;
20.2. sukeltos pasekmės;
20.3. darbuotojo kaltė;
20.4. aplinkybės, kuriomis šis pažeidimas buvo padarytas.
21. Nusižengimo sunkumo kriterijai: kokius pareiginius nuostatus, įstatymus ar kitus teisės aktus pažeidė darbuotojas; kokios svarbos jam priskirtų pareigų nevykdė; kokiu būdu ir mastu pažeidimas padarytas; kaip pasireiškė to pažeidimo pasekmės.
22. Įstaigoje drausminė nuobauda nusižengusiam darbuotojui parenkama taip, kad ji atitiktų nusižengimo pobūdį, būtų adekvati padarytam darbo drausmės pažeidimui ir tuo pačiu geriau padėtų pasiekti nuobaudos skyrimo tikslus.
23. Įstaigojetaikant drausminę nuobaudą, darbuotojui sudaroma reali galimybė  pasiaiškinti dėl įtariamo darbo drausmės pažeidimo ir, kad būtų Darbdaviui žinomos visos aplinkybės, vadovaujamasi šiame Apraše nustatyta tvarka.
24. Prieš skirdamas drausminę nuobaudą, įstaigos viršininkas (ar jo įgaliotas asmuo) raštu  pareikalauja, kad darbuotojas raštu 3 dienų laikotarpyje pasiaiškintų dėl darbo drausmės pažeidimo.Reikalavime pasiaiškinti, aiškiai suformuluojama, kokiu konkrečiai darbo drausmės pažeidimu yra įtariamas darbuotojas, nurodomapažeidimo padarymo laikas, vieta, darbuotojo kaltės įrodymai, kitos reikšmingos aplinkybės. Jeigu per Darbdavio nustatytą 3 dienų terminą be svarbių – žinomų priežasčių darbuotojas nepateikia pasiaiškinimo arbadėl įvairių priežasčių atsisako rašyti pasiaiškinimą, šis atsisakymas pasiaiškinti įstaigojeįforminamas atitinkamu aktu, odrausminė nuobaudaskiriamatuoj pat arba ne vėliau kaip vieno mėnesio laikotarpyje nuo tos dienos, kai pažeidimas paaiškėjo, ir be darbuotojo pasiaiškinimo. Į šį laikotarpį neįskaičiuojamos dienos, kai darbuotojas nebuvo darbe dėl ligos, komandiruotėje ar atostogavo.
25. Už kiekvieną darbo drausmės pažeidimą skiriama tik viena drausminė nuobauda.
26. Jei paskyrus nuobaudą darbuotojas toliau pažeidinėja darbo drausmę, drausminė nuobauda gali būti skiriama pakartotinai arba darbuotojas atleidžiamas iš darbo vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo kodekso 58 straipsnio nuostatomis.
27. Drausminė nuobauda skiriama įstaigos viršininko (ar jo įgalioto asmens) įsakymu ir darbuotojui apie tai pranešama pasirašytinai. Įsakyme skirti drausminę nuobaudą, aiškiai ir konkrečiai nurodoma, kokių darbo pareigų darbuotojas nevykdė ar vykdė netinkamai ir kokius darbo drausmės reikalavimus pažeidė.
28. Darbuotojui paskirta drausminė nuobauda galioja vienerius metus ir išnyksta savaime  ir laikoma, kad jis nėra turėjęs nuobaudų, tačiau jei per šį  laikotarpį,  paskiriama nauja nuobauda, lieka galioti ir ankstesnioji.Jei darbuotojas gerai ir sąžiningai dirba, jam skirta drausminė nuobaudapanaikinama nepasibaigus drausminės nuobaudos galiojimo terminui. Viršininkuipanaikinus drausminę nuobaudą – lieka tokios pačios teisinės pasekmės, kaip ir jos išnykimas – darbuotojas laikomas neturėjęs drausminių nuobaudų.
29. Jeigu per pirmos nuobaudos galiojimo laiką darbuotojui buvo paskirta nauja (antra) nuobauda, šios nuobaudos galiojimo terminas yra vieneri metai, o su ja nenustoja galiojusi ir pirmoji nuobauda. Per antros nuobaudos galiojimo laiką gavus trečią nuobaudą, situacija yra analogiška. Išimtis taikoma tik atleidimui iš darbo, nes ir praėjus vieneriems metams ji nepraranda galios ir atleistas darbuotojas atgal į darbą negrąžinamas.
30. Drausminę nuobaudą darbuotojas gali apskųsti darbo ginčų nagrinėjimo tvarka.

X SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

31. Aprašas koreguojamas, keičiamas, pasikeitus Lietuvos Respublikos įstatymams, teisiniams aktams, darbo kodekso nuostatoms.
32. Su šiuo Aprašu (jo pakeitimais, papildymais) įstaigos darbuotojai supažindinami pasirašytinai.
33. Šis Aprašas privalomas visiems įstaigos darbuotojams.