Žiniaraščių pildymo tvarka

                                                                                                         PATVIRTINTA
Tarnybos viršininko
2017 m. liepos 5 d
įsakymu Nr. VĮ-43

VILKAVIŠKIO RAJONO PRIEŠGAISRINĖS TARNYBOS DARBUOTOJŲ DARBO
LAIKO APSKAITOS TAISYKLĖS

 1. Bendrosios nuostatos.
  1. Ši Tvarka parengta, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. birželio 21 d. nutarimu Nr.496 ”Dėl LR darbo kodekso įgyvendinimo”,  Lietuvos Respublikos darbo kodekso 120 str., kitais norminiais aktais.
 2. Darbo laiko norma.
  1. Darbuotojo darbo laiko norma yra keturiasdešimt valandų per savaitę, nebent darbo teisės normos darbuotojui nustato sutrumpintą darbo laiko normą arba šalys susitaria dėl ne viso darbo laiko.
  2.  Švenčių dienų išvakarėse darbo dienos trukmė sutrumpinama viena valanda, išskyrus pagal sutrumpintą darbo laiko normą dirbančius darbuotojus.
 3. Darbo laiko režimas
  1.  Darbo laiko režimas – darbo laiko normos paskirstymas per darbo dieną (pamainą), savaitę, mėnesį ar kitą apskaitinį laikotarpį, kuris negali viršyti trijų paeiliui einančių mėnesių.
  2. Įstaigoje nustatyti darbo laiko režimai:
   1. Darbo laiko režimas taikant suminę darbo laiko apskaitą:
    1. Darbuotojams, kurie dirba pamaininį darbą t. y skyrininkams ir ugniagesiams, kai viso apskaitinio laikotarpio darbo laiko norma įvykdoma per apskaitinį laikotarpį (1-3 mėnesius). Nesant viršininko įsakymo dėl apskaitinio laikotarpio, laikoma, kad apskaitinis laikotarpis 1 mėnuo.
    2. Darbo (pamainų) grafikai pranešami darbuotojams ne vėliau kaip prieš septynias dienas iki jų įsigaliojimo.
    3.  Darbo (pamainų) grafikai turi būti sudaromi taip, kad nepažeistų maksimaliojo penkiasdešimt dviejų valandų per kiekvieną septynių dienų laikotarpį laiko, netaikant šios taisyklės darbui pagal susitarimą dėl papildomo darbo ir budėjimui. Darbdavys privalo užtikrinti tolygų darbuotojų keitimąsi pamainomis.
    4.  Darbdavys privalo sudaryti darbo (pamainų) grafikus taip, kad kiek įmanoma tolygiau paskirstytų darbuotojo darbo laiką per apskaitinį laikotarpį. Draudžiama skirti darbuotoją dirbti dvi pamainas iš eilės.
    5. Jeigu apskaitinio laikotarpio pabaigoje darbuotojas dėl jam sudaryto darbo laiko režimo nėra išdirbęs bendros viso apskaitinio laikotarpio darbo laiko normos, už neįvykdytą darbo laiko normą jam sumokama pusė priklausančio išmokėti darbo užmokesčio.
    6. Jeigu apskaitinio laikotarpio pabaigoje darbuotojas yra išdirbęs daugiau valandų, negu bendra viso apskaitinio laikotarpio darbo laiko norma, už viršytą darbo laiko normą darbuotojų pageidavimu:
     1. suteikiama poilsio diena (dienos) darbo;
     2. apmokama kaip už viršvalandinį darbą;
     3. darbuotojo prašymu viršytas darbo laikas, padaugintas iš skaičiaus 1,5, gali būti pridedamas prie kasmetinių atostogų laiko.
    7.  Dirbant pagal suminę darbo laiko apskaitą, mokamas pastovus darbo užmokestis, nepaisydamas faktiškai išdirbtos darbo laiko normos, o galutinį atsiskaitymą už darbą per apskaitinį laikotarpį pagal faktinius duomenis apmokama už darbą paskutinį apskaitinio laikotarpio mėnesį.
    8. vidutinis darbo laikas, įskaitant viršvalandžius, tačiau neįskaitant darbo pagal susitarimą dėl papildomo darbo, per kiekvieną septynių dienų laikotarpį negali būti ilgesnis kaip keturiasdešimt aštuonios valandos;
    9. Ugniagesiai-skyrininkai  atlieka savo darbo funkciją budėdami (aktyvusis budėjimas), darbo pamainos trukmė yra 24 valandos, tačiau negali viršyti darbuotojo darbo laiko normos per maksimalų trijų mėnesių apskaitinį laikotarpį (DK 118 str.). Budėjimas trunka 24 val., poilsio laikas trunka ne mažiau kaip 24 valandas (DK 122 str.).
   2. nekintančią darbo dienos trukmę:
    1. Viršininkui ir vyr. buhalteriui- nustatoma 40 valandų trukmės 5 darbo dienų savaitė su 2 poilsio dienomis ir kasdienė laiko trukmė nuo pirmadienio iki ketvirtadienio-8 valandos 15 minučių, o penktadienį-7 valandos.
   3. Pagal individualų darbo laiko režimą:

3.2.3.1 ūkvedys dirba 0,5 etato, 20 val. per savaitę, laisvu nuo pagrindinio darbo kitoje darbovietėje metu, per mėnesį išdirbant nustatytas darbo valandas.
4. Darbo laiko režimo ypatumai dirbant nakties laiku.
4.1 Nakties laikas – kalendorinis laikas nuo dvidešimt antros valandos iki šeštos valandos.
4.2. Dirbančių naktį darbuotojų, bet kuriuo dvidešimt keturių valandų trukmės laikotarpiu, kai jis dirba naktį, darbo laikas per pamainą negali viršyti aštuonių darbo valandų.
5. Viršvalandžiai.
5.1 Viršvalandžiai – laikas, kada darbuotojas faktiškai dirba viršydamas darbo laiko režimo jam nustatytą darbo dienos (pamainos) ar apskaitinio laikotarpio bendrą darbo laiko trukmę.
5.2 Darbdavys viršvalandinius darbus gali nurodyti dirbti tik su darbuotojo sutikimu, išskyrus tokius išimtinius atvejus, kai:
5.2.1dirbami visuomenei būtini nenumatyti darbai ar siekiama užkirsti kelią nelaimėms, pavojams, avarijoms ar gaivalinėms nelaimėms ar likviduoti jų skubiai šalintinas pasekmes (gaisrų gesinimas);
5.3  Per septynių paeiliui einančių kalendorinių dienų laikotarpį negali būti dirbama ilgiau kaip aštuonias valandas viršvalandžių, nebent darbuotojas savo sutikimą dirbti iki dvylikos valandų viršvalandžių per savaitę išreikštų raštu. Tokiais atvejais negali būti pažeista maksimali vidutinė keturiasdešimt aštuonių valandų darbo laiko trukmė per savaitę, skaičiuojant per apskaitinį laikotarpį. Maksimali viršvalandžių trukmė per metus – vienas šimtas aštuoniasdešimt valandų.
5.4 Dirbant viršvalandžius, negali būti pažeisti maksimaliojo darbo laiko ir minimaliojo poilsio laiko reikalavimai.

 1. Darbo laiko apskaita.
  1. Darbo laiko apskaita tvarkoma įstaigos viršininko patvirtintos formos darbo laiko apskaitos žiniaraščiuose (pridedama).
  2. Į darbo laiko apskaitą įtraukiami darbuotojo faktiškai dirbti:
   1. viršvalandžiai;
   2. darbo laikas švenčių dieną;
   3. darbo laikas naktį;
   4. darbo laikas pagal susitarimą dėl papildomo darbo.
  3. Ugniagesių ir skyrininkų, dirbančių pamainomis iki 24 valandų per parą, darbo laiko apskaitos žiniaraščiai pildomi, žiniaraštyje skiriant kiekvienam tris eilutes ir nurodant:
   1.  pirmoje eilutėje  nurodoma  – faktiškai dirbtas laikas  (kas sudaro 16,5 val. –   nuo 730 val. ryto  iki 24 00 val. vakaro / 7,5 val. –   nuo  24 00 val. nakties  iki 7 30  val. ryto  ir neatvykimų į darbą atvejus (liga, atostogos). Pvz. Jei darbuotojui suteiktos kasmetinės atostogos, pirmoje eilutėje sutartiniu žymėjimu A žymimos visos į atostogų laikotarpį įeinančios kalendorinės dienos, neatsižvelgiant į poilsio dienas, išskiriant šventinę dieną sutartiniu žymėjimu S.  Neatvykimo į darbą balansinėje grafoje (žiniaraščio 8-10 skiltis) nurodomas tik nedirbtas darbo laikas pagal tame mėnesyje esančias darbo dienas.

Pabrėžtina tai, kad papildomos poilsio dienos suteiktos už darbą, viršijusį kasdieninio darbo laiko trukmę, darbą poilsio ir švenčių dienomis, turi būti žymimos žiniaraščio pirmoje eilutėje simboliu V ir apskaitomos žiniaraščio 8-10 skiltyje.
6.3.2  antroje eilutėje – nakties metu dirbtas laikas darbas (budėjimas) naktį apima laiką atitinkamai nuo 2200 val. vakaro iki 600 val. ryto.
6.3.3 trečioje eilutėje- neatvykimo į darbą atvejus, t. y. pravaikštos, neatvykimai į darbą administracijos leidimu.
Darbo laiko apskaitos žiniaraščio 1-10 skiltyje nurodomas darbo laiko balansas, išskiriant 3  pagrindines grupes:
6.4.1  išdirbta nustatytų dienų , pagal vyriausybės nustatytą valandų skaičių per mėn;
6.4.2 faktiškai dirbta valandų;
6.4.2 neatvykimas į darbą; nedirbtas laikas, prilygintas darbo laikui;

 1. Faktiškai dirbtą laiką sudaro kasdieninis darbo laikas ir viršvalandžiai (darbo tvarkos taisyklėse ir darbo sutartyje numatytas kasdieninis darbo laikas, apimantis darbo laiką iki 24 val. ir po 24 val., žymimas pagal tarnyboje nustatytą grafiką.
  1. 1-oje skiltyje surašomas išdirbtas darbo dienų skaičius, pagal nustatytą 40 valandų trukmės penkių dienų savaitę. (Pvz. Jei tą mėnesį priklauso išdirbti 21 d. d  ir darbuotojas pilnai išdirbo visą mėnesį (išdirbo tą mėnesį nustatytas darbo valandas), nebuvo atostoginių ar ligos, žiniaraštyje žymime 21 d. d., nors ugniagesiai dirba po 24 val. pamainoje ir jų budėjimų skaičius skirtingas.
  2. 2-oje skiltyje surašomas iš viso dirbtas valandų skaičius per mėnesį. Jį sudaro visų valandų suma  ( laikas nurodomas valandomis);
  3. 3-oje skiltyje surašoma naktinių valandų suma per mėnesį, faktiškai dirbta naktį (antros eilutės naktinės valandos).
  4. 4-oje skiltyje- surašoma perdirbtos valandos;
  5. 5-oje skiltyje- surašoma nedadirbtos valandos;
  6. 6-oje skiltyje – viršvalandžiai;
  7. 7-oje skiltyje- žymimas faktiškai dirbtas laikas per mėnesį švenčių dienomis.
 2. Apskaitos žiniaraščio neatvykimas į darbą grupėje (8-10)- skiltyje žymimi neatvykimai į darbą per mėnesį pagal atskiras jų rūšis:
  1. 8-oje skiltyje rašoma sutartiniai žymėjimai (žr. priedą);
  2. 9-oje skiltyje nurodomas faktiškai nedirbtų dienų skaičius per mėnesį (dienos imamos pagal darbo žiniaraštyje tame mėnesyje esamas darbo dienas);
  3. 10-oje skiltyje nurodomas neatvykimo į darbą valandų per mėnesį skaičius (darbo dienų skaičius – mėnesio darbo dienos dauginamos iš 8 val. ir gaunasi bendras valandų skaičius).
 3.  Skiltyje “Nustatytas darbo valandų skaičius per mėnesį”– įrašomas penkių darbo dienų savaitės nustatytas valandų skaičius.
 4. Darbo laiko apskaitos žiniaraščio grafoje  Nustastytas darbo valandų skaičius  per mėnesį turi atitikti konkrečiam mėnesiui tenkantį darbo valandų skaičių ir negali būti nustatomas su  viršvalandžiais.
 5. Esant svarbioms aplinkybėms (ligos, atostogų ir kt. nenumatytais atvejais), už darbą virš kasdieninio darbo laiko trukmės, ugniagesiui, suderinus su komandos skyrininku yra suteikiamos papildomos poilsio dienos. Jei nėra galimybės suteikti poilsio dienas tame pačiame mėnesyje, poilsio laikas suteikiamas sekančiame  laikotarpyje.
 6. Jei darbuotojas priimtas į darbą ne nuo mėnesio pradžios, jam apskaičiuojamas nustatytas darbo valandų skaičius nuo priėmimo į darbą dienos.
 7. Darbo grafikai sudaromi budinčių pamainų darbuotojams (ugniagesiams ir skyrininkams), administracijos darbuotojams darbo grafikus sudaryti neprivaloma, kadangi dirbama normalios trukmės darbo laiką (8val. per dieną, 40 val. per savaitę, su dviem poilsio dienomis šeštadienį ir sekmadienį). Taip pat darbo grafikai sudaromi darbuotojams, dirbantiems antraeilėse pareigose.
 8. Išskiriami šie darbo grafikų numeriai:
  1. 1 grafiko numeris rašomas Priešgaisrinės tarnybos Pilviškių UK darbuotojams;
  2. 2 grafiko numeris rašomas Priešgaisrinės tarnybos Rausvės UK darbuotojams;
  3. 3 grafiko numeris rašomas Priešgaisrinės tarnybos Sodėnų UK darbuotojams;
  4. 4 grafiko numeris rašomas Priešgaisrinės tarnybos Gražiškių UK darbuotojams;
  5. 5 grafiko numeris rašomas Priešgaisrinės tarnybos Vištyčio UK darbuotojams;
  6. 6 grafiko numeris rašomas Priešgaisrinės tarnybos administracijos darbuotojams;
 9. Budinčių pamainų darbuotojai privalo dirbti darbo (pamainų) grafikuose nustatytu laiku. Darbo (pamainų) grafikai pranešami darbuotojams ne vėliau kaip prieš septynias dienas iki jų įsigaliojimo. Jie gali būti keičiami tik nuo darbdavio valios nepriklausančiais atvejais, įspėjus darbuotoją prieš dvi darbuotojo darbo dienas. Darbo grafikai  privalo būti patvirtinti įstaigos viršininko.
 10. Patvirtintas ir įsigaliojęs darbo grafikas darbuotojui gali būti pakeistas, esant jo rašytiniam prašymui, suderintam su komandos skyrininku, o darbdaviui teisė, gavus tokį prašymą  ir įvertinus, ar toks pasikeitimas pamainomis nepažeidžia DK ir Tvarkoje nustatytų maksimalaus darbo laiko ir maksimalaus poilsio laiko normų, sutikti su juo arba jį atmesti. Darbdaviui patvirtinus minimą prašymą, darbuotojai pasikeičia pamainomis ir yra netraktuojama kaip viršvalandinis darbas ar darbas poilsio dieną.
 11. Grįžus darbuotojui po atostogų, nemokamų atostogų, ligos ir kt., jei tai nėra jo pamainos darbas reikia dirbti tik tuo atveju, kai mėnesio darbo valandų skaičius  sudėjus atostogautas ir dirbtas valandas bus mažiau nei tą mėnesį yra nustatyta darbo valandų (pvz.  2016 m. gegužės mėn. darbo valandų skaičius -176 val.- darbuotojas nuo 1 iki 15 atostogavo  tai bus 10 d.d. x 8 = 80  ir 96 val. turi būti dirbta, jei mažiau kaip 96 val. grafikas sudaromas taip, kad  būtų išdirbta 96 val.).
 12. Dirbant pilną mėnesį (be atostogų, ligos ir kt.) pagal pamainas ir neišdirbant tam mėnesiui nustatytų darbo valandų, darbuotojui grafikas sustatomas taip, kad valandų netruktų.
 13. Komandų skyrininkai privalo užtikrinti tolygų pamainų keitimąsi.
 14. +Darbo laiko apskaitos žiniaraščiuose negali būti jokių taisymų, braukymų, raidės ir skaičiai turi būti aiškūs (pildomi kompiuteriu).
 15. Į apskaitos žiniaraštį surašomi visi darbuotojai, nurodant jų vardą, pavardę, pareigas, tabelio numerį, darbo grafiko numerį ir nustatytą darbo valandų skaičių per mėnesį. (Išėjusio darbuotojo tabelio numeris nepaliekamas, o suteikiamas pagal eiliškumą kitas numeris).
 16. Užpildytą darbo laiko apskaitos žiniaraštį pasirašo jį užpildę asmenys. Užpildytus ir pasirašytus darbo laiko apskaitos žiniaraščius pasirašo ir spaudu patvirtina įstaigos viršininkas. Pasirašyti ir įstaigos antspaudu patvirtinti darbo laiko apskaitos žiniaraščiai pateikiami buhalterei ne vėliau kaip iki einamojo mėnesio paskutinės darbo dienos.
 17. Darbuotojas turi teisę susipažinti su savo darbo laiko apskaita ir reikalauti neatlygintinai gauti darbo laiko apskaitos žiniaraščio išrašą.